ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ

ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΤΕΩΣ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

 

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

 ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

 

Η Δ/Ε του Κωνσταντοπούλειου Οίκου Ευγηρίας και Χρονίων Παθήσεων (τέως Πτω­χοκομείο Πατρών «Ο Απόστολος Ανδρέας»), εκθέτει σε ανοικτούς δημόσιους πλειοδοτικούς δια­γωνι­σμούς με ανοικτές προσφορές και συνέχεια με προφορικές, την εκμί­σθωση των κάτωθι διαμερισμάτων, ιδιοκτησίας του Κωνσταντοπουλείου Οίκου Ευγηρίας.

α)Διαμέρισμα (Β1) Β΄ ορόφου 75,77 μ2 πολυκατοικίας Γεροκωστοπούλου 42 στην Πάτρα, με τιμή εκκινήσεως διακοσίων πενήντα (250) ευρώ για μηνιαίο μίσθωμα.

β)Διαμέρισμα (Β1) Β΄ ορόφου 30 μ2 πολυκατοικίας Κανακάρη 73-75 στην Πάτρα, με τιμή εκκινήσεως εκατόν πενήντα (150) ευρώ για μηνιαίο μίσθωμα.

Εγγύηση συμμετοχής στους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς, σε Γραμμάτιο Παρακα­τα­θήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή επιστολή ανεγνωρισμένης Τραπέζης, ισόποση της τιμής εκκινήσεως για την μίσθωση εκάστου ακινήτου, ήτοι 250 ευρώ για το δια­μέρισμα Β΄ ορόφου Γεροκωστοπούλου 42 στην Πάτρα και 150 ευρώ για το διαμέρισμα Β΄ ορόφου Κανακάρη  73-75 στην Πάτρα.

Οι ανοικτοί πλειοδοτικοί διαγωνισμοί θα γίνουν την 15η Ιουλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 έως 12.00 στα Γραφεία Διοικήσεως του Κωνσταντοπούλειου Ευγηρείου, Πηνε­λό­πης Κωνσταντοπούλου 10 (Υπερθεν Ι. Μονής Γηροκομείου) Πάτρα.

Περισσότερες πληροφορίες και όροι διακηρύξεως παρέχονται καθημερινά από την Διεύθυνση του Ευγηρείου (κ. Γεώργιο Σολωμό) τηλ. 2610221041, 6948956579.

 

Πάτρα   23 –  6  –  2014

                                  Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ                               ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ