ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

MONAΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ
ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΤΕΩΣ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ “Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Από τη Δ/Ε του Κωνσταντοπούλειου Οίκου Ευγηρίας και Χρονίων Παθήσεων (τέως Πτωχοκομείο Πατρών “Ο Απόστολος Ανδρέας”) προκηρύσσονται δημόσιοι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί με ανοικτές προσφορές και συνέχεια με προφορικές, για την εκποίηση των κάτωθι ακινήτων καθολικής ιδιοκτησίας του Κωνσταντοπουλείου Ευγηρείου Πατρών:
α)Διαμερίσματος (Β2) 103,64 τ.μ. επί του Β΄ ορόφου συν δύο (2) αποθηκών (Υ1-33,04 τ.μ. και Υ2 – 25,68 τ.μ.) επί υπογείου πολυκατοικίας Καρατζά 2 και Μουσών-Φιλοπάππου, Αθήνα, με τιμή εκκινήσεως τριακόσιες χιλιάδες πεντακόσια (300.500,00) ευρώ.
β)Διαμερίσματος (Δ3) 69,51 τ.μ. επί του Δ΄ ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Κηφισίας 76, Αθήνα, με τιμή εκκινήσεως σαράντα εννέα χιλιάδες (49.000,00) ευρώ.
Εγγύηση συμμετοχής, το 1/20 του ελάχιστου ορίου προσφοράς, ήτοι δέκα πέντε χιλιάδες είκοσι πέντε (15.025) ευρώ για το διαμέρισμα και της αποθήκες Καρατζά 2 και Μουσών, Αθήνα και δύο χιλιάδες τετρακόσια πενήντα (2.450) ευρώ για το διαμέρισμα Κηφισίας 76, Αθήνα, σε Γραμμάτιο Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας.
Οι ανοικτοί δημόσιοι πλειοδοτικοί διαγωνισμοί θα πραγματοποιηθούν στα Γραφεία του Κωνσταντοπου¬λείου Οίκου Ευγηρίας, οδός Πηνελόπης Κωνσταντοπούλου αρ. 10 στην Πάτρα, την 7η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 έως 12.30 (λήξη προσφορών) ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.
Περισσότερες πληροφορίες και όροι της Διακήρυξης , παρέχονται καθημερινά από την Διεύθυνση του Ευγηρείου στα τηλέφωνα 2610221041-2610276841-6948956579).
Πάτρα 6 / 11 / 2018
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ/Ε Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ/Ε

ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΙΡΗ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ

No comments yet.

Leave a Reply

*